Czwartek, 25 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Aktualizacja Instrukcji Użytkownika Generatora Wniosków i Rozliczeń w ramach I naboru

Aktualizacja Instrukcji Użytkownika Generatora Wniosków i Rozliczeń w ramach I naboru2016-08-18
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.08.2016 r. zaktualizowana została Instrukcja użytkownika Generatora wniosków i rozliczeń. Aktualizacja ta ma na celu uszczegółowienie niektórych zapisów oraz wyeliminowanie wątpliwości wynikających z najczęściej pojawiającymi się pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowany pakiet aplikacyjny (zawierający zaktualizowaną instrukcję użytkownika Generatora wniosków i rozliczeń i wzór umowy partnerskiej dla mikroprojektu wspólnego) oraz listę pytań najczęściej zadawanych przez wnioskodawców. Powyższe zmiany obowiązują od dnia 18.08.2016 r.

1. Czy w mikroprojekcie każde zadanie musi realizować jeden wskaźnik programu? 
Zgodnie z zatwierdzonym Poradnikiem Mikrobeneficjenta dla każdego zadania merytorycznego określany jest co najmniej jeden wskaźnik produktu programu, który najlepiej opisze produkty, które mają zostać wytworzone w efekcie jego realizacji. Dla każdego zadania należy wybrać jeden wskaźnik programu z poniżesz listy. 
• Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych,
• Długość nowych zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych
• Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza
• Liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
• Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług
• Liczba uczestników wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń

2. Który ze wskaźników produktu programu powinien zostać przypisany dla działań dotyczących odnowy i prac konserwatorskich oraz modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych?
Sugerujemy, aby zadania dotyczące tego typu działań konstruowane były w taki sposób, które umożliwi przypisanie im wskaźników obowiązkowych dla projektu parasolowego tj. Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza i/lub  Liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Jednocześnie informujemy, że dla działań z zakresu odnowy i prac konserwatorskich oraz modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych pożądane jest przypisanie wskaźnika produktu programu pn. Liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac restauracyjnych i konserwatorskich, który jest dostępny w liście wskaźników indywidualnych w generatorze wniosków i rozliczeń.

3. Kto jest upoważniony do podpisywania wniosku, w sytuacji gdy beneficjentem jest gmina?
We wniosku w polu: reprezentacja prawna wnioskodawcy należy wskazać osoby upoważnione do podpisywania wniosków/umów/porozumień pratnerskich zgodnie z ustrawą, statutem lub regulaminem danego podmiotu. Dla jednostek samorządu terytorialnego np. gmin będzie to wójt. 

4. Ile kryteriów partnerstwa musi spełnić mikroprojekt indywidualny, a ile mikroprojekt wspólny?
Każdy mikroprojekt indywidualny musi spełniać co najmniej dwa kryteria partnerstwa: wspólne przygotowanie oraz wspólna realizacja, natomiast mikroprojekty wspólne muszą spełniać wszystkie cztery kryteria współpracy tj. wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel, wspólne finansowanie.

5. Czy jest możliwe rozliczanie wolontariatu w ramach mikroprojektu?
W ramach mikroprojektów zarządzanych przez Związek Euroregion „Tatry” nie jest możliwe finansowanie wolontariatu.

6. Czy na dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia  można  ubiegać się zarówno  w ramach wsparcia mikroproprojektów jak i innego programu?
Nie jest  dopuszczalne podwójne finansowanie tych samych działań z dwóch różnych programów unijnych i krajowych.

7. Po jakim kursie planujemy budżet mikroprojektu?
Budżet mikroprojektu sporządza się w walucie euro według przyjętego przez wnioskodawcę kursu. Ryzyko zastosowania kursu przeliczeniowego PLN/EUR przy planowaniu budżetu ponosi wnioskodawca

8. Co z organizacjami, które nie sporządzały jeszcze bilansu, rachunku zysków i strat? 
Jeżeli wnioskodawcą jest organizacja, która została utworzona w 2016 r. i w związku z tym nie sporządzała bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2015, to nie załącza tych dokumentów a jedynie przedkłada stosowne oświadczenie w tej sprawie.

9. Czy należy przedłożyć do wniosku uchwałę Rady Gminy o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację mikroprojektu przez Gminę ?
Przedłożenie takiej uchwały nie jest obowiązkowe. Wnioskodawcą jest zobowiązany się do zabezpieczenia środków na realizację mikroprojektu, co jest zawarte w treści podpisywanego przez Wnioskodawcę porozumienia partnerskiego w sprawie realizacji  projektu, które stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku.

10. Ile zadań merytorycznych można realizować w ramach mikroprojektu?
W ramach mikroprojektu można realizować maksymalnie 5 zadań merytorycznych

11. Czy można zaliczyć na poczet wkładu własnego wolontariat?
Zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów oraz zatwierdzonym Poradnikiem Mikrobeneficjenta wkład własny nie może być wnoszony w postaci wolontariatu.

12. Czy gmina musi załączyć do wniosku takie załączniki jak: bilans za rok ubiegły, rachunek zysków i strat, wypis z KRS lub innych rejestrów zgodnie ze statutem oraz statut?
Wnioskodawcy i partnerzy z sektora finansów publicznych nie przedkładają załączników: bilans za rok ubiegły, rachunek zysków i strat, wypis z KRS lub innych rejestrów zgodnie ze statutem oraz statut. 

13. Czy partner zagraniczny mikroprojektu indywidualnego powinien dołączyć załączniki?
Wnioskodawca mikroprojektu indywidualnego nie ma obowiązku przedkładania załączników dotyczących partnera zagranicznego.