Czwartek, 25 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Celem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej, likwidując nierówności pomiędzy regionami. EFRR finansuje:
 • Bezpośrednie wsparcie inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwach (w szczególności w MŚP) w celu utworzenia trwałych miejsc pracy;
 • Infrastruktury związane z badaniami i innowacją, telekomunikacją, ochroną środowiska, energią i transportem;
 • Instrumenty finansowe (fundusze kapitału wysokiego ryzyka, fundusze rozwoju lokalnego) w celu wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego oraz ułatwienia współpracy między miastami i regionami;
 • Narzędzia pomocy technicznej.

EFRR finansuje działania w ramach trzech nowych celów polityki regionalnej:
 1. Konwergencja
 2. Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach
 3. Europejska współpraca terytorialna (EWT)

Konwergencja
W regionach objętych celem „Konwergencja” EFRR skupia się na modernizacji i dywersyfikacji struktur gospodarczych oraz na utrzymaniu lub tworzeniu trwałych miejsc pracy, prowadząc działania w następujących dziedzinach:
 • Badania i rozwój technologiczny (RDT),
 • Innowacja i przedsiębiorczość;
 • Społeczeństwo informacyjne;
 • Środowisko;
 • Zapobieganie ryzyku;
 • Turystyka;
 • Kultura;
 • Transport;
 • Energia;
 • Edukacja;
 • Zdrowie;
Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach
W przypadku celu Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach priorytety skupiają się wokół trzech punktów:
 • Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy: zwiększenie regionalnych możliwości w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, stymulacja innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wzmocnienie inżynierii finansowej, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw związanych z gospodarką opartą na wiedzy;
 • Ochrona środowiska i zapobieganie ryzyku: rehabilitacje skażonych terenów, stymulowanie efektywności energetycznej, promowanie ekologicznych publicznych środków transportu oraz opracowanie planów w celu zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi;
 • Dostęp do usług transportowych i telekomunikacyjnych o ogólnym znaczeniu gospodarczym.

Europejska współpraca terytorialna
W przypadku celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR skupia swoją pomoc na trzech punktach:
 • Rozwój transgranicznych działań gospodarczych i społecznych
 • Stworzenie i rozwój współpracy ponadnarodowej, w tym współpracy dwustronnej pomiędzy regionami nadmorskimi.
 • Zwiększenie skuteczności polityki regionalnej poprzez promowanie i współpracę międzyregionalną, tworzenie sieci i wymianę doświadczeń pomiędzy władzami regionalnymi i lokalnymi.
Specyfika terytorialna
Poza tym EFRR szczególną uwagę przywiązuje do specyfiki terytorialnej. EFRR próbuje złagodzić występujące w miastach problemy gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Obszary o niedogodnych warunkach naturalnych (regiony wyspiarskie, górskie lub słabo zaludnione) są traktowane w sposób uprzywilejowany. Obszary ultra peryferyjne korzystają także ze specjalnej pomocy EFRR, która ma skompensować skutki ich oddalenia.

Źródło: informacje zamieszczone na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_pl.htm#Regional_Competitiveness_and_Employment