Czwartek, 25 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

Forum dla wnioskodawców i beneficjentów mikroprojektów

Witamy Państwa na Forum dla wnioskodawców i beneficjentów mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Forum służy wymianie poglądów w zakresie aplikowania o dofinansowanie mikroprojektów oraz rozliczania projektów. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Forum
Napisz nowy temat

Imię nazwisko lub Pseudonim *

E-mail:*

Temat *

Treść:

9 + 6*

* - pola obowiązkowe
Okres realizacji mikroprojektu
data: 2012-06-25 13:51:55 // autor: Nowotarżanka
Co warunkuje datę rozpoczęcia i zakończenia projektu? Ile miesięcy może trwać maksymalnie mikroprojekt?
data: 2012-06-25 14:23:03 // autor: Euroregion "Tatry"
Przez datę rozpoczęcia mikroprojektu należy rozumieć przewidywaną datę rozpoczęcia działań związanych z realizacją mikroprojektu. Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do właściwego Euroregionu/WJT. Okres realizacji mikroprojektu nie może przekraczać 12 miesięcy. Z datą rozpoczęcia projektu określoną przez miesiąc i rok wskazany we wniosku o dofinansowanie (przyjmuje się zwykle pierwszy dzień wskazanego miesiąca) równoznaczny jest okres kwalifikowalności wydatków. Wyjątek stanowią tzw. koszty przygotowawcze, dla których dopuszczalny okres kwalifikowalności to okres od 01.01.2007 do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu. Zakończenie rzeczowe mikroprojektu to natomiast przewidywana data zakończenia tematycznych działań związanych z mikroprojektem (ostatnie działanie podjęte w ramach mikroprojektu), np.: data odbioru prac, dostaw lub usług, data wystawienia ostatniego dokumentu księgowego. Po zakończeniu rzeczowym beneficjent ma 30 dni kalendarzowych na zakończenie finansowe projektu (opłacenie wszystkich faktur) i przygotowanie raportu końcowego.
Napisz odpowiedź
Okres realizacji projektów komplementarnych
data: 2012-06-25 14:56:20 // autor: PP
Czy projekty komplementarne muszą być realizowane w tym samym czasie? W jakim terminie powinien zostać złożony wniosek komplementarny?
data: 2012-06-25 15:00:21 // autor: Euroregion "Tatry"
Projekty komplementarne powinny być wdrażane po obu stronach granicy w zbliżonym czasie, który umożliwi uzupełnianie się działań realizowanych w ramach obu projektów. Wnioski komplementarne powinny zostać złożone przez partnerów do stosownej instytucji w terminie umożliwiającym rozpatrywanie obu wniosków na tym samym posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego. Wnioski komplementarne, które rozpatrywane będą w trakcie październikowego posiedzenia Podkomitetu powinny zostać złożone do dnia 31 lipca 2012 r.
Napisz odpowiedź
kwalifikowalność beneficjentów
data: 2012-06-25 15:06:46 // autor: Parafianin
Czy parafia może składać wniosek?
data: 2012-06-25 15:47:42 // autor: Euroregion "Tatry"
Zgodnie z Podręcznikiem Programu oraz Wytycznymi dla wnioskodawców mikroprojektów kościoły oraz inne związki wyznaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie mikroprojektu pod warunkiem, że spełniają kryteria określone w punkcie 2.1 Wytycznych dla wnioskodawców mikroprojektów.
Napisz odpowiedź
Kwota na inwestycje w mnikroprojekcie
data: 2012-06-26 10:04:17 // autor: Adam
Mam pytanie ile można przeznaczyć na inwestycje w mikoprojekcie?
data: 2012-06-26 10:29:00 // autor: Euroregion "Tatry"
Zgodnie z zapisami Dokumentu Programowego oraz Podręcznika Programu w ramach III osi priorytetowej mogą być realizowane drobne inwestycje infrastrukturalne powiązane z przedsięwzięciami o charakterze miękkim. Aby nie wymuszać zachowania sztucznych proporcji realizowanych przedsięwzięć w złożonym mikroprojekcie, nie została określona wielkość części inwestycyjnej. Powinna to jednak być inwestycja niezbędna w realizacji mikroprojektu i powiązana z działaniami miękkimi z dziedziny turystyki, ochrony środowiska, sportu, kultury. To czy dany mikroprojekt obejmujący przedsięwzięcie inwestycyjne może być oceniony jako dobry projekt i rekomendowany do dofinansowania z EFRR przez Podkomitet Monitorujący, oceniają eksperci w trakcie oceny technicznej wniosku o dofinansowanie, kierując się celami jakie powinny być realizowane w ramach III osi priorytetowej Programu. Istotne jest stwierdzenie czy i w jakim stopniu dany mikroprojekt infrastrukturalny tworzy i wzmacnia bezpośrednie kontakty między społecznościami polskimi i słowackimi w obszarze pogranicza lub czy i w jakim stopniu rozwija bazę do dalszych projektów w przyszłości, a tym samym promuje lokalne inicjatywy i przyczynia się do wzmocnienia kontaktów transgranicznych opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”. Mikroprojekty infrastrukturalne powinny dotyczyć drobnej infrastruktury, której zadaniem będzie między innymi likwidacja barier (w tym mentalnych i językowych) w kontaktach społeczności z obszaru wsparcia oraz zacieśnienie istniejących i tworzenie nowych kontaktów partnerskich, zaangażowanie obywateli do wspólnych inicjatyw. Przykładem małych inwestycji są: drobne remonty, adaptacje, rozbudowy i zakupy inwestycyjne. W ocenie ww. mikroprojektów należy wziąć pod uwagę zakładane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu, wpływ na grupy docelowe, jak i zachowanie trwałości mikroprojektu. Źródło: interpretacja Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013
Napisz odpowiedź
Czy można w ramach mikroprojektów wybudować boisko sportowe z nawiesznią syntetycznej powiązane z działaniami miękkimi?
data: 2012-06-26 11:12:47 // autor: Adam
Czy można w ramach mikroprojektów wybudować boisko sportowe z nawiesznią syntetycznej powiązane z działaniami miękkimi?
data: 2012-06-27 11:18:20 // autor: Euroregion "Tatry"
Tego typu inwestycja, jak każda inna może otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, że służy współpracy transgranicznej i spełnia kryteria Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Technologia wykonania inwestycji nie jest przedmiotem oceny. Natomiast inwestycja musi być gotowa do realizacji i niezbędna do przeprowadzenia działań miękkich zaplanowanych w projekcie. Jeżeli tego typu obiekty znajdują się na obszarze objętym projektem, wówczas przy realizacji działań miękkich powinno korzystać się z istniejącej infrastruktury. W takim przypadki budowa kolejnego boiska nie jest uzasadniona.
Napisz odpowiedź
kto może ubiegać sie o dofinansowanie
data: 2012-06-28 11:41:57 // autor: Janusz Obtułowicz
Czy spólki z o.o. bedące w 100 % własnością Gminy mogą być beneficjentem mikroprojektów?
data: 2012-06-28 13:24:04 // autor: Euroregion "Tatry"
Zgodnie z zapisami „Wytycznych dla wnioskodawców mikroprojektów” ze względu na posiadaną formę prawną beneficjentem mikroprojektu może być podmiot, w którym większość jednostek/udziałów należy do jednostki samorządowej lub samorządowego związku/zrzeszenia (większość oznacza, że 50+1 jednostek lub udziałów należy do samorządu lub jego związku (zrzeszenia). Jednocześnie o kwalifikowalności wnioskodawcy decyduje charakter prowadzonej działalności. Kwalifikują się podmioty o charakterze niedochodowym działające w interesie publicznym, przeznaczające swoje zyski na cele statutowe. Ponadto wnioskodawca musi posiadać osobowość prawną i mieć siedzibę na obszarze wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Informacje na temat obszaru wsparcia Programu zarządzanego przez Euroregion "Tatry” znajdują się w „Wytycznych dla wnioskodawców mikroprojektów”, str. 7.
Napisz odpowiedź
Wypełnienie wniosku o dofinansowanie mikroprojektu przez parki narodowe
data: 2012-07-04 10:33:38 // autor: Euroregion "Tatry"
Od 1 stycznia 2012 r. zmieniła się forma organizacyjno-prawna parków narodowych, które zostały przekształcone z państwowych jednostek budżetowych w państwowe osoby prawne. W zakresie współfinansowania krajowego mikroprojektów parków narodowych, środki mogą pochodzić z udzielonej przez Ministra Środowiska dotacji z budżetu państwa lub ze środków rezerwy celowej zgodnie z zasadami określonymi dla mikrobneneficjentów w programie. Park może także wnieść wkład własny pochodzący z innych źródeł. W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu parku narodowego bezpieczne będzie zapisanie w kolumnie wkład własny: 15% środków. Jeśli wnioskodawca będzie znał źródła finansowania mikroprojektu czy miał zagwarantowaną kwotę środków z budżetu państwa, to doprecyzowanie zapisów dotyczących źródeł finansowania projektu znajdzie odzwierciedlenie w zapisach umowy o jego dofinansowanie. Źródło: interpretacja Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013
Napisz odpowiedź
Zapytania ofertowe do budżetu
data: 2012-07-04 21:31:13 // autor: wnioskodawca
Czy na każdy punkt wskazany w budżecie projektu potrzebne są zapytania ofertowe?
data: 2012-07-05 09:50:27 // autor: Euroregion "Tatry"
Na etapie sporządzania budżetu projektu istotne jest, aby zakładane wydatki odpowiadały cenom rynkowym oraz były racjonalne i powiązane z planowanymi działaniami, dlatego dokonanie rozeznania rynku jest konieczne. Natomiast nie ma potrzeby dostarczenia dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku wraz ze składanym wnioskiem o dofinansowanie mikroprojektu. Odrębną sprawą jest dokumentowanie dokonania rozeznania rynku na etapie realizacji dofinansowanego projektu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosków, str. 16.
Napisz odpowiedź
budżet mikroprojektu
data: 2012-07-17 13:27:14 // autor: Jadwiga Jasińska
1.W ramach projektu parterskiego / nie komplementarnego/ chcę zaprosić najpierw przedstawicieli placówki partnerskiej, a następnie grupę młodzieży niepełnosprawnej, która przyjedzie do naszej placówki. Przedstawiciele placówki przyjadą prywatnym samochodem. Planuję pokryć im koszty paliwa. Jak powinien wyglądać dokument potwierdzający poniesienie kosztu, czy faktura za tankowanie paliwa / np. na terenie Słowacji/ ma być wystawiona na nas czyli na wnioskodawcę czy na partnera, a ja im zwracam pieniądze.Czy oprócz faktury należy jakoś udokumentować ich wizytę oprócz opisu w sprawozdaniu. Czy powinni mieć delegację ze swojej placówki? 2.Podobny problem z autokarem, którym przyjedzie grupa młodzieży niepełnosprawnej do nas. Wynajmą autokar w Preszowie. Czy fakturę maja brać na nas /na wnioskodawcę/ i ja przelewam pieniądze na firmę wynajmującą autokar czy na siebie/partnera/ i ja im zwracam pieniądze.
data: 2012-07-18 13:09:24 // autor: Euroregion "Tatry"
1.Zgodnie z obowiązującymi zasadami w ramach mikroprojektów nie ma możliwości rozliczania dokumentów księgowych, które są wystawione na partnera zagranicznego (partner ze strony słowackiej nie może otrzymać refundacji środków w projekcie składanym przez polskiego wnioskodawcę). W sytuacji, gdy przedstawiciele partnera zagranicznego podróżują w oparciu o delegację służbową (przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w danej instytucji), to koszty podróży są im zwracane przez pracodawcę, który zlecił wyjazd. 2.Zwrot kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego kwalifikuje się pod warunkiem, że jest to samochód Wnioskodawcy.Koszty te rozlicza się na podstawie karty drogowej oraz kalkulacji wartości paliwa zużytego do odbycia podróży związanej z realizacją projektu. Wówczas faktury za zakup paliwa stanowią załącznik do rozliczenia wyjazdu służbowego. 3.Jeżeli natomiast Wnioskodawca finansuje wynajem środka transportu (autokaru) dla przedstawicieli partnera słowackiego faktura powinna zostać wystawiona na Wnioskodawcę. Szczegółowe informacje na temat kwalifikowalnych wydatków związanych z podróżami międzynarodowymi opisane zostały w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty (str. 23-24). 4.Jakiekolwiek spotkania, które odbędą się w ramach projektu powinny zostać udokumentowane (np. listy obecności, notatki ze spotkań, dokumentacja fotograficzna).
Napisz odpowiedź
personel projektu
data: 2012-07-19 15:39:02 // autor: JJ
Czy z prezesem Stowarzyszenia zatrudnionym w organizacji na umowę o pracę może być zawarta druga umowa o pracę na pełnienie funkcji koordynatora. Czy może to być umowa zlecenia
data: 2012-07-20 08:35:26 // autor: Euroregion "Tatry"
1. Decyzja, czy koordynatora zatrudnia się na umowę o pracę, czy na umowę zlecenie zależy od Wnioskodawcy. 2. Natomiast zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę należy pamiętać, że zakresy czynności w ramach obu umów o pracę nie mogą się powielać. Do refundacji nie kwalifikuje się dodatek funkcyjny kierownika jednostki. Ponadto płace nie mogą przekraczać średniego wynagrodzenia za podobną prace powszechnie obowiązującego na rynku pracy. 3. Dopuszcza się podpisywanie umów zlecenia lub o dzieło z własnymi pracownikami, jeżeli zamówienia dokonano zgodnie z prawem krajowym i zakres wykonywanych prac objętych tą umową wykracza poza zakres obowiązków wynikających z umowy o pracy.
Napisz odpowiedź
[ 1 / 2 ] następny ...2