Czwartek, 25 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

FAQ

Ile wniosków może złożyć  jeden podmiot?
Nie ma limitów odnośnie liczby wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych przez ten sam podmiot. Natomiast wnioskodawca nie powinien sztucznie dzielić działań na kilka wniosków, jeśli stanowią one logiczną i spójną całość jako jedno przedsięwzięcie i mogą być ujęte w jednym wniosku.
 
Kto może być wnioskodawcą – Gmina czy Urząd Gminy? Niejednokrotnie bywa tak, że Gmina nie ma swojego regonu i posługuje się regonem Urzędu Gminy a numery NIP są oddzielne dla Gminy i dla Urzędu Gminy.
Wnioskodawcą powinien być podmiot posiadający osobowość prawną czyli Gmina. Jeżeli Gmina nie posiada własnego regonu, to należy wpisać regon Urzędu Gminy.
 
Ilu partnerów może być maksymalnie w jednym projekcie?
Nie ma ograniczeń w ilości partnerów uczestniczących w jednym projekcie. Z praktycznego punktu widzenia zbyt duża liczba partnerów utrudnia realizację i rozliczenie mikroprojektu.

Czy jeden podmiot może być partnerem w wielu projektach?
 Tak.

Czy projekt może być wieloletni?
Nie. Okres planowanej we wniosku realizacji mikroprojektu nie może przekraczać 12 miesięcy.

Czy w mikroprojektach komplementarnych działania muszą być takie same, czy uzupełniające się?
W ramach mikroprojektów komplementarnych działania zarówno mogą wzajemnie się uzupełniać (a więc być komplementarne względem siebie) jak również mogą mieć podobny charakter.

Czy na dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia  można  ubiegać się zarówno  w ramach wsparcia mikroproprojektów jak i innego programu?  
Nie jest  dopuszczalne podwójne finansowanie tych samych działań z dwóch różnych programów unijnych i krajowych. 

Po jakim kursie planujemy budżet mikroprojektu?
Budżet mikroprojektu sporządza się w walucie euro według przyjętego przez wnioskodawcę kursu. Ryzyko zastosowania kursu przeliczeniowego PLN/EUR przy planowaniu budżetu ponosi wnioskodawca.

Czy dofinansowanie z budżetu państwa jest przyznawane, jeżeli tylko zadeklaruje się je w odpowiedniej rubryce wniosku?
Każdy wnioskodawca ma możliwość wnioskowania o współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. W związku z tym wystarczy, że w  punktach 1.5 oraz   4.1 (Źródła finansowania - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) w formularzu wniosku  wpisze  kwotę  współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wysokości do 10% całości kwalifikowalnych wydatków  mikroprojektu. Kwota ta  nie może przekraczać limitu wynoszącego  5.882,35 EUR .

Czy jest jakiś procentowy limit, który można przeznaczyć na realizację inwestycji w ramach mikroprojektu?
Mikroprojekty infrastrukturalne realizowane w ramach III osi priorytetowej - Wsparcie inicjatyw lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Zgodnie z zapisami Dokumentu Programowego oraz Podręcznika Programu w ramach III osi priorytetowej mogą być realizowane drobne inwestycje infrastrukturalne powiązane z przedsięwzięciami o charakterze miękkim. Aby nie wymuszać zachowania sztucznych proporcji realizowanych przedsięwzięć w złożonym mikroprojekcie, nie została określona wielkość części inwestycyjnej. Powinna to jednak być inwestycja niezbędna w realizacji mikroprojektu i powiązana z działaniami miękkimi z dziedziny kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska.
To czy dany mikroprojekt obejmujący przedsięwzięcie inwestycyjne może być oceniony jako dobry projekt i rekomendowany do dofinansowania z EFRR przez Podkomitet Monitorujący, oceniają eksperci w trakcie oceny technicznej wniosku o dofinansowanie, kierując się celami jakie powinny być realizowane w ramach III osi priorytetowej Programu. Istotne jest stwierdzenie czy i w jakim stopniu dany mikroprojekt infrastrukturalny tworzy i wzmacnia bezpośrednie kontakty między społecznościami polskimi i słowackimi w obszarze pogranicza lub czy i w jakim stopniu rozwija bazę do dalszych projektów w przyszłości, a tym samym promuje lokalne inicjatywy i przyczynia się do wzmocnienia kontaktów transgranicznych opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”.
Mikroprojekty infrastrukturalne powinny dotyczyć drobnej infrastruktury, której zadaniem będzie między innymi likwidacja barier (w tym mentalnych i językowych) w kontaktach społeczności z obszaru wsparcia oraz zacieśnienie istniejących i tworzenie nowych  kontaktów partnerskich, zaangażowanie obywateli do wspólnych inicjatyw. Przykładem małych inwestycji są: drobne remonty, adaptacje, rozbudowy i zakupy inwestycyjne.
W ocenie ww. mikroprojektów należy wziąć pod uwagę zakładane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu, wpływ na grupy docelowe, jak i zachowanie trwałości mikroprojektu.
Źródło: interpretacja  Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013

Co z dokumentami dotyczącymi projektów inwestycyjnych, czy są potrzebne jakieś analizy, dokumenty będące potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę, czy wystarczy tylko pozwolenie na budowę?
W przypadku mikroprojektów inwestycyjnych realizowanych po polskiej stronie,  muszą one być przygotowane do natychmiastowej realizacji oraz posiadać wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia zgodnie z prawodawstwem UE i wymogami przepisów prawa polskiego.

Co z organizacjami, które nie sporządzały jeszcze bilansu, rachunku zysków i strat?
Jeżeli wnioskodawcą jest organizacja, która została utworzona w 2009 r. i w związku z tym nie sporządzała bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2008, to nie załącza tych dokumentów a jedynie przedkłada stosowne oświadczenie w tej sprawie. 

Z jakiego obszaru kwalifikują się partnerzy po stronie słowackiej?
Partnerzy słowaccy kwalifikują się jeśli ich siedziby znajdują się na terenie Kraju Preszowskiego lub Kraju Żylińskiego. 

Co w przypadku, gdy naszego partnera słowackiego nie ma na liście kwalifikujących się beneficjentów? Czy jest to lista zamknięta?
Lista kwalifikowanych beneficjentów z Republiki Słowackiej, która stanowi załącznik nr 1 do Wytycznych dla wnioskodawców mikroprojektów ma charakter  indykatywny. Ta lista nie zawiera konkretnych nazw podmiotów słowackich lecz określa rodzaj instytucji czy organizacji słowackich uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach mikroprojektów po stronie słowackiej. Stanowi ona jednocześnie  wykaz typów podmiotów słowackich, które mogą być partnerami słowackim dla  polskich wnioskodawców mikroprojektów.

Gdzie i w jakim terminie Słowacy składają swój wniosek w przypadku mikroprojektów komplementarnych?
Termin naboru jest jednakowy dla polskich i słowackich wnioskodawców. Wnioskodawcy słowaccy powinni dostarczyć swoje wnioski do właściwej (miejscowo) Wyższej Jednostki Terytorialnej w Preszowie lub w Żylinie  w terminie do 29.05.2009 do godz. 15.00.
  • Wyższa Jednostka Terytorialna (VUC), Preszowski Kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,tel. 051/74 60 435,
  • Wyższa Jednostka Terytorialna (VUC) Żyliński Kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina,  tel. 041/ 50 32 336,   041/ 50 32 237
Od jakiego momentu liczy się rozpoczęcie realizacji projektu? Czy tylko od dnia złożenia wniosku w sekretariacie Euroregionu?
Realizacja mikroprojektu rozpoczyna się w miesiącu i roku wskazanym w formularzu wniosku (pkt 3.4.1). Wskazany przez wnioskodawcę termin nie może być wcześniejszy niż termin złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania mikroprojektu do biura właściwego Euroregionu.  Natomiast rozpoczęcie realizacji mikroprojektu może być planowane na termin późniejszy.    

Ile trwa ocena złożonych wniosków od momentu zakończenia naboru?
W przypadku mikroprojektów złożonych do biura Euroregionu  „Tatry” w ramach pierwszego naboru trwającego do 29.05.2009, harmonogram oceny jest następujący: w czerwcu 2009 r  planowana jest ocena formalna wniosków, w lipcu 2009 r. przewidziana jest ocena merytoryczna. Natomiast ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania i wysokości dofinansowania z EFRR dla mikroprojektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i tym samym znalazły się na liście  rankingowej Euroregionu „Tatry”, podejmuje polsko-słowacki Podkomitet Monitorujący. Jego obrady planowane są we wrześniu 2009 r. 

W przypadku, gdy płatności występują po obu stronach, to wystarczy przygotować mikroprojekt indywidualny, czy musi być komplementarny?
 Płatności związane z działaniami realizowanymi po obu stronach granicy mogą być rozliczane zarówno w ramach mikroprojektów komplementarnych jak również w mikroprojekcie, który nie jest komplementarny.  W przypadku tego ostatniego, gdy np.: wnioskodawcą jest podmiot polski a wydatki ponoszone są w związku z działaniami na terenie Słowacji  – rachunki, faktury za realizację tych działań  muszą być wystawiane na wnioskodawcę i płatności realizowane przez wnioskodawcę (podmiot polski). 

Czy partner krajowy musi uczestniczyć finansowo w realizacji mikroprojektu?
Zasadniczo, z praktycznego punktu widzenia, jako partner krajowy powinien być wskazywany ten podmiot, który wnosi wkład finansowy w realizację mikroprojektu i będzie chciał otrzymać refundację części kosztów, które zamierza sfinansować w ramach mikroprojektu. 

Czy osoba tłumacząca streszczenie wniosku na język słowacki musi być tłumaczem przysięgłym?
Nie jest wymagane wykonywanie tłumaczenia  na język słowacki streszczenia mikroprojektu przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli partner krajowy uczestniczy finansowo w realizacji projektu, to czy zmniejsza tym samym  wkład własny wnioskodawcy?
W przypadku uczestnictwa finansowego partnera krajowego w realizacji mikroprojektu, całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych budżetu mikroprojetku  to suma wydatków  planowanych przez wnioskodawcę i partnera krajowego. Od tej sumy należy obliczać kwotę dofinansowania z EFRR (maksymalnie 85%, mieszczącą się w przedziale od 5.000 EUR do 50.000 EUR), kwotę współfinansowania z budżetu państwa (maksymalnie 10% lecz niewiększą niż  5.882,35 EUR) oraz kwotę wkładu własnego (minimum 5%). 

Czy jeżeli partner krajowy partycypuje finansowo w realizacji mikroprojektu, to faktury wystawiane są na wnioskodawcę, czy na partnera?
Faktury mogą być wystawiane na partnera krajowego, który płaci za nie.

Czy wkład własny, to jest tylko wkład pieniężny, czy np. może być wkład niepieniężny, taki jak wynajęcie sali? Czy wkładem własnym wnioskodawcy może być praca wolontariuszy?
Jedynym wkładem niepieniężnym kwalifikowanym w budżecie projektu może być praca wolontariuszy. Wkład niepieniężny nie może przekraczać 5% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. W przypadku planowania pracy wolontariuszy należy ich uwzględnić w kategorii 1.1. Personel wnioskodawcy/partnerów w budżecie mikroprojektu.
Wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (tzn. nieodpłatnego udziału). Koszt pracy wolontariuszy nie może być w żadnym wypadku zawyżony, powinien odpowiadać średnim stawkom krajowym za taką samą pracę, gdyby została wykonana przez pracownika. Dokładna wycena dobrowolnej pracy może polegać na odwołaniu się do świadczenia pracy o tym samym charakterze i w możliwie jak najbardziej zbliżonym terminie przez podmioty tego samego sektora, działające na wolnym rynku na zasadach konkurencji. W przypadku wolontariatu wartość ta może być nieco poniżej wartości rynkowej dla podkreślenia jej dobrowolnego charakteru. Wartość pracy wolontariuszy jest ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy. Wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy musi uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych, w tym koszt świadczeń socjalnych oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru świadczenia pracy. Wykonywane na zasadach wolontariatu czynności muszą zostać jasno zdefiniowane. Zadania wykonywane i wskazane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego pracy (stanowiska), np. związane z obsługą szkolenia – zbieranie podpisów na liście obecności, udzielanie informacji o szkoleniu. Z opisu pracy ma wynikać, iż wolontariusz brał udział w pracach związanych z wdrażaniem i realizacją projektu przez dany okres czasu.                       

Czy należy przedłożyć do wniosku uchwałę Rady Gminy o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację mikroprojektu przez Gminę ?
Przedłożenie takiej uchwały nie jest obowiązkowe. Wnioskodawcą jest zobowiązany się do zabezpieczenia środków na realizację mikroprojektu, co jest zawarte w treści podpisywanego przez Wnioskodawcę porozumienia partnerskiego w sprawie realizacji  projektu, które stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku.

Czy w pkt. 2.5. formularza wniosku wpisuje się „TAK” czy „X”?
Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla mikroprojektów, punkt 2.5 formularza wniosku wypełnia się poprzez zaznaczenie krzyżykiem  odpowiednie pole (tzn. wstawienie „X” w odpowiednim polu wyboru odpowiedzi). Jeśli zaznaczono odpowiedź „tak” to należy także  krótko opisać (w rubryce przeznaczonej na opis) jak zostanie  spełnione dane kryterium jakości partnerstwa transgranicznego według wskazówek zamieszczonych na stronie 6  ww. instrukcji.   

Jak wypełnić  pkt. 3.8. Wskaźniki produktu i rezultatu formularza wniosku?
W pierwszej kolumnie należy podać nazwę produktu lub rezultatu czyli np.: folder,  tablice informacyjne, uczestnicy warsztatów. W kolumnie dotyczącej nazw jednostki należy wpisać nazwę jednostki, którą mierzony jest wskaźnik produktu lub rezultatu np.: egz. (egzemplarz), szt. (sztuka), os. (osoba), itp., natomiast w części dotyczącej wartości końcowej należy wpisać konkretne wartości wskaźnika, które w  wyniku realizacji mikroprojektu planujemy osiągnąć czyli np.: 1000.

Jakie mogą być rezultaty np.: dla imprezy masowej?
Rezultaty osiągane są poprzez realizację działań zaplanowanych w mikroprojekcie, które   przyczyniają się do osiągnięcia wytyczonych celów mikroprojektów. Zatem rezultaty należy  formułować w ścisłym  powiązaniu z celami mikroprojektu. Przykładowo dla mikroprojektu, którego celem jest nawiązanie polsko-słowackiej współpracy kulturalnej w zakresie prezentacji tradycji słowackiego regionu X w Polsce oraz tradycji polskiego regionu Y na Słowacji i  aby ten cel osiągnąć zaplanowano  realizację imprez masowych po obu stronach granicy polsko-słowackiej, wskaźnikiem rezultatu może być np.: liczba zespołów ludowych słowackich i polskich, które prezentowały tradycje swoich regionów podczas zorganizowanych imprez masowych.
 
Czy jest dopuszczalne odstępstwo procentowe w przypadku niewykonania wskaźników? np.10% jak w innych programach?
W zasadzie nie ma takiego odstępstwa. W każdym przypadku niewykonania zaplanowanych wskaźników mikrobeneficjent ma obowiązek pisemnie poinformować o zaistniałej sytuacji i podać jej przyczyny. Jeśli różnica pomiędzy osiągniętą wartością wskaźnika w stosunku do planowanej nie przekracza 20%, to decyzję w tej sprawie podejmuje Euroregion. W przeciwnym przypadku (gdy różnica przekracza 20%) decyzję podejmuje Podkomitet Monitorujący.

Jak prawidłowo wypełnić pkt. 5.3 (Oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług)  formularza wniosku?
W części 5.3.1 należy podać informację czy wnioskodawca jest albo nie jest podatnikiem  VAT oraz  czy ma albo nie ma możliwości odzyskać kwoty podatku VAT poprzez skreślenie nieadekwatnej treści oświadczenia (a więc jeżeli ktoś jest podatkiem VAT to skreśla sformułowanie „nie jest” i jeżeli ma możliwość odzyskania podatku VAT to skreśla „nie ma możliwości”).
Część 5.3.2 wypełnia się tylko w przypadku gdy w realizację mikroprojektu zaangażowany będzie również partner krajowy wnoszący wkład finansowy do budżetu mikroprojektu. Jeśli zaplanowano udział partnera krajowego to należy wpisać jego pełną nazwę  oraz skreślić te sformułowania, które nie odnoszą  do statusu partnera w zakresie podatku VAT.
W przypadku gdy nie ma partnera krajowego wnoszącego wkład finansowy to cały podpunkt  5.3.2 należy skreślić.

Czy wydatki ponoszone po stronie słowackiej  np. wynajęcie sali konferencyjnej na Słowacji są kwalifikowalne?
Jeżeli do realizacji działań (np. polsko-słowackiej konferencji organizowanej w Dolnym Kubinie na Słowacji) zaplanowanych w ramach  mikroprojektu , który nie jest komplementarny konieczne jest wynajęcie sali konferencyjnej, ponieważ partner zagraniczny nie dysponuje taką salą w miejscu planowanego działania, to wydatek związany z  wynajmem sali na Słowacji kwalifikuje się do zaplanowania w budżecie mikroprojektu. Faktura powinna być wystawiona  na wnioskodawcę, który dokonuje płatności za tą usługę.

Pytanie dotyczące zapytania o cenę poniżej progów zamówień publicznych. Czy będzie dotyczyć każdego wydatku w budżecie?
Na dziś takie uregulowania zawierają Wytyczne w zakresie kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 zatwierdzone przez Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską w dniu 4 listopada 2008 r. Wynika z nich, że w przypadku niemalże każdego rodzaju wydatku bez względu na jego wartość  przy weryfikacji kwalifikowalności wydatku do refundacji wymagane będą „dokumenty potwierdzające dokonanie analizy rynku (m.in. dokumentacja obrazująca postępowanie beneficjenta w celu uzyskania najlepszych efektów po najniższym koszcie)”. W tej sprawie przeprowadzimy rozmowy z Ministerstwem w celu liberalizacji  zapisów.    

Pytanie odnośnie zakupionego sprzętu  oraz gadżetów rozdawanych np. na konferencji. Czy na wszystkich tych elementach musi być obligatoryjnie umieszczone logo UE, programu i Euroregionu?
Tak. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają Wytyczne dla Wnioskodawców mikroprojektów w podrozdziale 4.1 Informacja i promocja (str. 23-25).

Czy  nagrody w konkursach polsko-słowackich planowanych w mikroprojekcie są wydatkami kwalifikującymi się?
Tak, jednak ich wartość nie powinna przekraczać 50 euro za sztukę. Wydatek przekraczający ww. limit beneficjent finansuje ze środków własnych, poza budżetem mikroprojektu. 
 
Pytanie o koordynatora. Co w przypadku, gdy nie pracuje on przez cały rok. Czy należy wówczas w ostatniej kolumnie budżetu opisywać precyzyjnie, kiedy będzie potrzebny do realizacji projektu, czy dopiero należy to zrobić przy rozliczaniu?
W uzasadnieniu wydatku zaplanowanego w kategorii 1.1.Personel wnioskodawcy/partnera należy podawać liczbę miesięcy na jaką zatrudniony będzie pracownik jako koordynator mikroprojektu.

Czy jest wyznaczona maksymalna kwota, jaką można przeznaczyć na wynagrodzenie dla pracownika?
Nie ma wyznaczonych limitów jednakże wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona racjonalnie i zgodnie z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi. Zasadniczo wynagrodzenie nie powinno odbiegać od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u pracodawcy na podobnym stanowisku.

Pytanie dotyczące personelu wnioskodawcy i personelu zewnętrznego. Co w przypadku, gdy wnioskodawcą jest gmina, a projekt realizuje szkoła? Czy nauczyciele zatrudnieni np. do opieki, czy przeprowadzania zajęć, to personel wewnętrzny, czy zewnętrzny?
Personel wnioskodawcy/partnera to pracownik zatrudniony u wnioskodawcy lub u partnera krajowego projektu (jeśli udział finansowy partnera krajowego jest zaplanowany w mikroprojekcie) na podstawie umowy o pracę, wykonujący zadania związane z projektem zgodnie ze swoim zakresem obowiązków ujętym w umowie o pracę. Personel zewnętrzny  to osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
W personelu zewnętrznym dopuszcza się również zaplanowanie wydatków ponoszonych na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia  zawartej z własnym pracownikiem wnioskodawcy lub partnera pod warunkiem, że zamówienia udzielono zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa polskiego i zakres wykonywanych prac objętych tą umową wykracza  poza zakres obowiązków wynikających z umowy o pracę.

Czy przejazd na Słowację w celu przygotowania i zawarcia porozumienia partnerskiego dotyczącego realizacji mikroprojektu, to koszty przygotowawcze, czy  koszty podróży międzynarodowej? Czy przyjazd na szkolenie do Euroregionu „Tatry” to koszt przygotowawczy?
Koszty przygotowawcze to wydatki wnioskodawcy dotyczące mikroprojektu w wysokości  nie przekraczającej 5% całkowitych kosztów kwalifikowanych mikroprojektu, poniesione po 01.01.2007 lecz przed złożeniem wniosku o dofinansowanie mikroprojektu do biura Euroregionu „Tatry”. Zatem podróże służbowe dotyczące mikroprojektu zrealizowane i rozliczone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie mikroprojektu  mogą stanowić koszty przygotowawcze. Z przygotowaniem mikroprojektu wiąże się także uczestnictwo w szkoleniu w zakresie wnioskowania o przyznanie dofinansowania mikroprojektu.
Wydatki poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie mikroprojektu do Euroregionu  to wydatki związane z realizacją mikroprojektu i nie mogą być zaliczone do kategorii budżetowej -  koszty przygotowawcze.    

Czy koszt tłumaczenia na język słowacki zalicza się do kosztów przygotowawczych?
Wydatki dotyczące tłumaczenia np.:  streszczenia mikroprojektu na język słowacki, który jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie mikroprojektu kwalifikują się jako koszty przygotowawcze  o ile zostały poniesione (zapłacona faktura czy rachunek za usługę tłumaczenia) w okresie od 01.01.2007 do daty złożenia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu do  Euroregionu. 

Kto płaci za koszty przygotowawcze, w przypadku, gdy projekt nie dostanie dofinansowania?
Wydatki związane z przygotowaniem mikroprojektu  ponosi wnioskodawca, na własne ryzyko. Jeżeli mikroprojekt nie otrzyma dofinansowania, to koszty przygotowawcze nie zostaną zrefundowane  z EFRR i budżetu państwa. 

Czy koszty partnera (ujęte w kolumnie 3 tabeli 4.1 Wydatki i plan finansowy projektu w EUR), to koszty partnera polskiego, czy słowackiego?
W tej kolumnie należy uwzględniać wydatki wyłącznie dotyczące partnera krajowego (jeśli jego udział jest zaplanowany w mikroprojekcie). Partner słowacki nie może otrzymać dofinansowania w ramach mikroprojektu, którego wnioskodawcą jest podmiot polski. Natomiast wydatki ponoszone przez partnera słowackiego mogą być zaplanowane, poniesione i rozliczone w tzw. mikroprojekcie komplementarnym, o którego dofinansowanie ma możliwość wnioskować partner słowacki.

Czy w budżecie przy opisie zasadności wydatku trzeba się odwoływać do harmonogramu i określonych działań?
Uzasadniając wydatki konieczne jest  odwołanie się do planowanych działań  w ramach mikroprojektu opisanych w punkcie 3.5 wniosku o przyznanie dofinansowania. Przykładowo planując koszty tłumaczeń należy określić, że dotyczą tłumaczeń na język słowacki tekstów do wydawanej w ramach projektu publikacji.   

Pytanie o delegacje, czy powinny być uwzględnione w dwóch pozycjach: podróże i zakwaterowanie, czy tylko w kategorii  podróże?
Wydatki związane z  wyjazdami służbowymi realizowanymi w ramach mikroprojektu należy planować w kategorii podróże z podziałem na podróże międzynarodowe i podróże krajowe.        

Jak rozróżnić, czy komputer ma być zaplanowany w pkt. 3 wyposażenie, czy w pkt. 5 koszty inwestycyjne budżetu mikroprojektu?
Różnica pomiędzy dostawą  planowaną w kategorii budżetowej 5. Koszty inwestycyjne a zakupem wyposażenia planowanym w kategorii 3. budżetu polega na tym, że dostawy realizowane w ramach inwestycji po zakończeniu realizacji projektu muszą być użytkowane przez grupy docelowe zgodnie z przeznaczeniem określonym w projekcie. Natomiast wyposażenie nie musi być używane przez grupy docelowe po zakończeniu mikroprojektu. Przykładowo planujemy zakupić komputer na potrzeby punktu informacji o  atrakcjach turystycznych polsko-słowackiego pogranicza, który to punkt otwieramy w ramach mikroprojektu. Z komputera będą korzystać grupy docelowe mikroprojektu (jest on udostępniany do użytkowania przez osoby odwiedzające punkt informacyjny) także po zakończeniu realizacji mikroprojektu. Wydatek ten należy zaplanować w kategorii nr 5. Koszty inwestycyjne. Natomiast jeśli na potrzeby działań zaplanowanych w ramach mikroprojektu konieczny jest zakup komputera (np. jako narzędzie pracy dla koordynatora mikroprojektu) wówczas komputer jako narządzie pracy (wyposażenie stanowiska pracy)  nie musi być wykorzystywany przez grupy docelowe po zakończeniu realizacji mikroprojektu. W takim przypadku zakup komputera powinien być zaplanowany w kategorii budżetowej nr 3. Wyposażenie.   

Czy zakup wina serwowanego na wernisażu wystawy kwalifikuje się do refundacji?
Alkohol nie jest wydatkiem kwalifikującym się do refundacji w ramach mikroprojektu.

Czy telefon rozlicza się na podstawie bilingów?
Zaplanowany w kosztach ogólnych wydatek dotyczący rozmów telefonicznych prowadzonych w ramach mikroprojektu rozlicza się na podstawie zapłaconej faktury - abonament i rozmowy telefoniczne wg billingu.

W jakiej walucie będą wpływały refundacje na konto beneficjenta?
Beneficjent będzie zobowiązany do posiadania konta bankowego prowadzonego w walucie EUR w celu refundacji wydatków, która będzie dokonywana przez Euroregion w EUR.

Jaki kurs przyjmujemy przy rozliczeniu mikroprojektu? Czy z dnia podpisania umowy, czy zapłaty faktury?
 Do rozliczania wydatków w mikroprojekcie, poniesionych w PLN stosowany będzie kurs przeliczeniowy PLN/EUR, opublikowany przez Komisję Europejską na stronie internetowej http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en , obowiązujący w ostatnim miesiącu kwartału, za który sporządzony jest raport z postępu realizacji mikroprojektu  zawierający wydatki do refundacji  w ramach mikroprojektu.

Czy jest możliwość składania częściowych wniosków o płatność?
 Po podpisaniu umowy o dofinansowanie mikroprojektu każdy beneficjent zobowiązany będzie do przedkładania kwartalnych raportów z postępu realizacji mikroprojektu. Raporty składać się będą zarówno z części merytorycznej (rzeczowej) jak i finansowej. Część rzeczową w raportach kwartalnych wypełnia się obowiązkowo, natomiast część finansowa (czyli wniosek o płatność) może lecz nie musi być wypełniona. Obowiązkowo obie części – merytoryczna i finansowa muszą być wypełnione przy sporządzaniu raportu końcowego mikroprojektu. Zatem beneficjent ma możliwość wnioskowania o płatność co kwartał przedkładając właściwie wypełniony raport z postępu realizacji mikroprojektu.

Ile będzie trwać refundacja? Co zrobić, jeżeli z powodu wydłużonego czasu refundacji, nie ma pieniędzy na realizację mikroprojektu? 
Każdy wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia środków finansowych na realizację mikroprojektu, gdyż w tym Programie nie ma zaliczek dla mikrobeneficjentów, a dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa przekazywane jest na zasadzie refundacji. Należy liczyć się z długim okresem refundacji (nawet do 5 miesięcy).

Od kiedy liczy się przyspieszona refundacja i czy otrzyma ją każdy starający się o nią beneficjent?
Na przyspieszoną refundację wynoszącą 50% wnioskowanej kwoty refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą liczyć mikrobeneficjenci, których wnioski o płatność przejdą pomyślnie proces  weryfikacji dokonywanej przez Euroregion. Przekazanie tej przyspieszonej refundacji jest możliwe z chwilą akceptacji przez Euroregion kwartalnego raportu z postępu realizacji mikroprojektu (zawierającego wniosek o płatność) pod warunkiem, że Euroregion posiada  na koncie  środki z EFRR przeznaczone na ten cel. 

Opracowanie:
Związek Euroregion „Tatry”
w Nowym Targu