Poniedziałek, 27 maja 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Projekt parasolowy

 Projekt parasolowy pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013  jest wdrażany w ramach trzeciej osi priorytetowej Wsparcie  inicjatyw lokalnych (mikroprojekty ) Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Od października 2008 r. realizują go wspólnie: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (Partner Wiodący),  Związek Euroregion Tatry, Stowarzyszenie Region  Beskidy, Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie oraz Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie.
Cel główny projektu to:
 promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”.
Cele szczegółowe:
 -nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych,
- tworzenie bazy dla kolejnych transgranicznych projektów w przyszłości.
Grupy docelowe projektu:
bezpośrednimi grupami docelowymi projektu parasolowego są uprawnione do realizacji mikroprojektów podmioty, którymi są.:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
- organizacje pozarządowe non-profit,
-Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
Projekt parasolowy umożliwi wymienionym powyżej grupom docelowym otrzymanie wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w wysokości od 5000 € do 50000€ i nieprzekraczającego 85% kwalifikowalnych wydatków) na realizację mikroprojektów, które przyczynią się do rozwoju współpracy transgranicznej i rozwiązywania wspólnych problemów społeczności lokalnych pogranicza polsko-słowackiego.
Poprzez realizację mikroprojektów projekt parasolowy będzie pośrednio oddziaływał na społeczności lokalne pogranicza polsko-słowackiego i odwiedzających te tereny turystów.

Partnerzy projektu wspólnie realizują następujące działania:                                                                                                                 
- przygotowanie i ogłoszenie naborów mikroprojektów,
- promocja Projektu Parasolowego w ramach Programu,
-przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów,
-pośredniczenie (w różnych formach) w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych mikroprojektów,
- konsultacje (w biurach partnerów projektu) w zakresie przygotowywania aplikacji,
- ocena formalna i techniczna złożonych wniosków,
-przygotowanie list rankingowych i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez Podkomitet Monitorujący,
-organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego,
- zawieranie umów z beneficjentami,
- monitorowanie i kontrola realizacji mikroprojektów,
-rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektów oraz przekazywanie beneficjentom  refundacji ze środków EFRR i budżetu państwa,
-przedkładanie raportów z postępu realizacji projektu parasolowego.

Wpływ transgraniczny projektu parasolowego
Projekt parasolowy obejmuje cały obszar wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 po polskiej i słowackiej stronie granicy, co umożliwi uczestniczenie w tym programie wszystkim zainteresowanym, uprawnionym i kwalifikującym się podmiotom (bezpośrednim grupom docelowym projektu parasolowego).
Potencjał tego obszaru i jego beneficjentów po obu stronach granicy gwarantuje osiągnięcie następujących rezultatów:
- wzmocnienie dotychczasowej polsko-słowackiej współpracy,
- odnowienie i podtrzymanie tradycji regionalnych i kulturalnych pogranicza,
- rozwój wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie kultury, sportu, turystyki, gospodarki, ochrony środowiska, demokracji lokalnej,
- wspieranie tworzenia wspólnych produktów kulturowych, turystycznych i tradycyjnego rzemiosła,
- realizacja małych projektów infrastrukturalnych powiązanych z działaniami o charakterze „miękkim”.
Projekt parasolowy umożliwi realizację dużej ilości wspólnych przedsięwzięć, w których uczestniczyć będą tysiące mieszkańców pogranicza. Przyczyni się to do nawiązywania nowych przyjaźni, rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków, a wymiana poglądów sprzyjać będzie znoszeniu  barier, uprzedzeń i animozji dzięki temu nastąpi integracja społeczna i „zacieranie granic” w regionach objętych programem. Realizacja mikroprojektów ułatwi wymianę informacji i doświadczeń oraz powstawanie nowych wspólnych polsko-słowackich przedsięwzięć. Stanowić będzie podstawę tworzenia trwałych struktur zinstytucjonalizowanej współpracy transgranicznej oraz sieci partnerskich, co przyczyni się do integracji społeczno-gospodarczej pogranicza i umożliwi wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych. Na poziomie mikroprojektów o transgraniczności świadczyć będzie również fakt, iż każdy mikrobeneficjent musi realizować swój projekt wspólnie z partnerem zagranicznym. Na etapie oceny preferowane będą mikroprojekty komplementarne, w których produkty i rezultaty będą osiągane po obu stronach granicy, oraz te mikroprojekty, których założone cele, produkty i rezultaty będą miały wyraźny transgraniczny charakter. Realizacja projektu parasolowego jako instrumentu aktywizacji polsko –słowackiej współpracy przygranicznej posiada wieloaspektowy wpływ transgraniczny. Na poziomie wdrażania projektu przyczyni się do zacieśnienia instytucjonalnej współpracy pomiędzy partnerami projektu jako jednostek wdrażających, wzmocni więzi instytucjonalne i wesprze budowę wspólnej sieci współpracy pomiędzy partnerami. Transgraniczność projektu parasolowego przejawia się również we wspólnym jego przygotowaniu, realizacji i finansowaniu  przez 3 partnerów ze strony polskiej – Euroregiony: Karpacki, Tatry i Beskidy, które są klasycznymi przykładami zinstytucjonalizowanej współpracy transgranicznej oraz 2 partnerów ze strony słowackiej – WJT Preszów i Żylina, które od dłuższego czasu współpracują nie tylko z euroregionami, ale również z polskimi urzędami marszałkowskimi.
Transgraniczne produkty i rezultaty (zrealizowane transgraniczne mikroprojekty- 680,  polscy i słowaccy partnerzy mikroprojektów-1420, zrealizowane w ramach mikroprojektów wspólne wydarzenia organizowane po raz pierwszy-1690, czy  liczba instytucji współpracujących po zakończeniu projektu -600) będą osiągane równomiernie i równolegle po obu stronach granicy, co gwarantuje wdrażanie Projektu Parasolowego przez polskie i słowackie podmioty (Euroregiony i WJT). Miarą wielkości wpływu transgranicznego projektu parasolowego będzie liczba i jakość osiągniętych produktów i rezultatów. Osiągnięcie wysokich wskaźników w tym zakresie przyczyni się do społecznego i ekonomicznego rozwoju pogranicza polsko-słowackiego. Będzie to możliwe ze względu na fakt, że z produktów i rezultatów zrealizowanych mikroprojektów korzystać będą społeczności lokalne po obu stronach granicy. Zrealizowana w ramach mikroprojektów mała infrastruktura będzie służyć zarówno Polakom jak i Słowakom.  
Mikroprojekty poprzez swoje działania przyczynią się między innymi do:

- promowania walorów naturalnych pogranicza polsko-słowackiego oraz  ochrony i waloryzacji polskiego i słowackiego dziedzictwa przyrodniczego,
- wzmocnienia usług turystycznych świadczonych na pograniczu polsko-słowackim,
- ochrony i zachowania polskiego i słowackiego dziedzictwa kulturowego ,
- rozwoju infrastruktury kulturalnej i poprawy usług kulturalnych na pograniczu polsko-słowackim,
- aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego mieszkańców pogranicza,
- zwiększenia udziału   mieszkańców pogranicza w kształceniu i  szkoleniu przez całe życie,
- rozwoju potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez współpracę sieciową  między polskimi  i słowackimi uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami,
- promowania partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy polskich i słowackich podmiotów.
Przełoży się to na dalszy zrównoważony rozwój pogranicza i wzrost jego atrakcyjności oraz pogłębienie integracji społeczności lokalnych pogranicza polsko-słowackiego.

Budżet projektu parasolowego w euro

Partnerzy

EFRR

Współfina-nsowanie krajowe

Razem
(2+3)

% dofinansowania   z EFRR
(2/4)1

2

3

4

5


Partner Wiodący - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

4 975 947,26

878 108,34

5 854 055,60

85%


Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie

6 045 919,47

1 066 926,97

7 112 846,44

85%


Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie

6 045 919,47
1 066 926,97

7 112 846,44

85%


Związek Euroregion Tatry

4 848 726,57

855 657,63

5 704 384,20

85%


Stowarzyszenie Region  Beskidy

4 842 806,93

854 612,99

5 697 419,92

85%


RAZEM

26 759 319,70

4 722 232,90

31 481 552,60

85%


Postęp w realizacji projektu parasolowego w zakresie działań realizowanych przez Związek Euroregion „Tatry” przedstawiają  poniżej zamieszczone dokumenty.