Czwartek, 25 lipca 2024 r.
Uwaga! Od  dnia 18.08.2016 r. obowiązuje zaktualizowany pakiet aplikacyjny dla I naboru mikroprojektów. Pakiet dostępny jest tutaj.

resetpowiększdrukuj

Specyfika mikroprojektów

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 - 2013
III OŚ PRIORYTETOWA - WSPARCIE INICJATYW LOKALNYCH (MIKROPROJEKTY)


W ramach polityki spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 wyodrębniono cel III - Europejska Współpraca Terytorialna, która obejmuje między innymi  programy współpracy transgranicznej. Na polsko-słowackim pograniczu realizowany jest Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 -2013. Celem tego Programu jest intensyfikacja opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, która sprzyjać będzie trwałemu rozwojowi obszaru przygranicznego w następujących priorytetach:

I. Rozwój infrastruktury transgranicznej,
II. Rozwój społeczno-gospodarczy,
III. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty),
IV. Pomoc techniczna.


Oś priorytetowa III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) wdrażana jest wspólnie  przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – Polska,  Związek Euroregion „Tatry”,  Stowarzyszenie Region Beskidy oraz Wyższe Jednostki Terytorialne z Preszowa i Żyliny w ramach "projektu parasolowego",  którego głównym celem jest:  
promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi”.
Cele szczegółowe to:

 • nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską  i słowacką społecznością na terenach przygranicznych,
 • tworzenie bazy dla kolejnych transgranicznych projektów w przyszłości.
Na finansowanie realizacji mikroprojektów w ramach III osi priorytetowej w latach 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono kwotę 26.759.320 €. Euroregion „Tatry” dysponować będzie  kwotą  4.848.727  €.

Co to jest mikroprojekt?
Przedsięwzięcie o charakterze transgranicznym i niedochodowym,  o maksymalnym dofinansowaniu od 5.000 € do 50.000 € z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowane wspólnie przez beneficjenta polskiego i partnera słowackiego.
 
Mikroprojekty są składane przez jednego z partnerów (wnioskodawcę) po polskiej albo słowackiej stronie, ale w ich przygotowaniu i realizacji uczestniczy partner zagraniczny. Dofinansowanie może otrzymać tylko wnioskodawca.

Znacznym stopniem zaangażowania partnera zagranicznego jest złożenie przez niego wniosku o dofinansowanie projektu komplementarnego, co może wzmacniać efekt transgraniczny. Stopień zaangażowania partnerów/jakość partnerstwa jest przedmiotem oceny technicznej/eksperckiej.

Projekty komplementarne, to dwa projekty uzupełniające się przedmiotowo (zakres rzeczowy) lub przestrzennie (lokalizacja w przestrzeni) dotyczące działań o podobnym charakterze i tematyce realizowanych po obu stronach granicy. Wnioskodawca polski i wnioskodawca słowacki wspólnie przygotowują i realizują projekty komplementarne. Projektami komplementarnymi są tylko takie projekty, w których wnioskodawcy są dla siebie wzajemnie partnerami (wnioskodawca polskiego projektu komplementarnego jest jednocześnie partnerem w projekcie złożonym przez wnioskodawcę słowackiego i vice versa).

Osiągnięcie efektów poszczególnych projektów komplementarnych nie powinno być uzależnione od realizacji drugiego z projektów.

Preferowane są mikroprojekty o charakterze komplementarnym.

Rodzaje wspieranych działań
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w ramach mikroprojektów wspiera następujące przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym (niedochodowym):
 
 • tworzenie sieci współpracy poprzez rozbudowę powiązań instytucjonalnych między organizacjami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i innymi,
 • realizacja drobnych inwestycji infrastrukturalnych powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze „miękkim” z dziedziny turystyki, ochrony środowiska, sportu i kultury,
 • rozbudowa, modernizacja infrastruktury turystycznej np. ścieżek i szlaków rowerowych, ścieżek jeździeckich, ścieżek i szlaków turystycznych, dróg lokalnych (leśnych) i mostków (kładek), w tym wyposażenie w infrastrukturę (niezbędny sprzęt, mapy, tablice informacyjne itp.),
 • działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet i grup marginalizowanych społecznie (w tym rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych pogranicza poprzez wspieranie inicjatyw zwiększających udział społeczny grup marginalizowanych i mniej uprzywilejowanych, tworzenie równych szans dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych),
 •  rozwój transgranicznych systemów informacyjnych i komunikacyjnych (infokioski, boksy informacyjne, wspólne bazy danych),
 •  przedsięwzięcia z zakresu turystyki, sportu, i rekreacji (np. zawody sportowe, konkursy, obozy szkoleniowe, rajdy, spotkania),
 • ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego,
 • promowanie walorów przyrodniczych ( np. oznakowanie atrakcji i szlaków turystycznych),
 • działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego,
 • działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym,
 • ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • organizacja konferencji, seminariów i warsztatów,
 • organizacja targów,
 • działania informacyjne: strony internetowe, informatory, broszury i ulotki informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje radiowe i telewizyjne,
 • działalność wydawnicza promująca współpracę transgraniczną w różnych dziedzinach (np. opracowanie publikacji, broszur lub katalogów),
 • organizacja wspólnych imprez kulturalnych (np. warsztatów, konkursów sztuki, wystaw, festiwali).

Finansowanie
Mikroprojekty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i środków własnych beneficjentów w następujący sposób:                                                                   

 • z EFRR maksymalnie 85%
 • z budżetu państwa RP maksymalnie 10%  
 • wkład własny wnioskodawców minimalnie 5%


Obszar wsparcia Euroregionu „Tatry”  
Euroregion „Tatry” zarządza mikroprojektami z części uprawnionego obszaru obejmującej  w województwie małopolskim NTS III NOWOSĄDECKI:

 1. Powiat limanowski z siedzibą w Limanowej
 2. Powiat myślenicki z siedzibą Myślenicach, z wyłączeniem Gminy Pcim,
 3. Powiat gorlicki z siedzibą w Gorlicach
 4. Powiat nowosądecki z siedzibą w Nowym Sączu
 5. Powiat nowotarski z siedzibą w Nowym Targu
 6. Powiat tatrzański z siedzibą w Zakopanem
 7. Miasto na prawach powiatu Nowy Sącz.  

Kto może uczestniczyć?
Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów do Euroregionu „Tatry” mogą składać:

 • jednostki samorządowe i ich związki oraz stowarzyszenia,
 • jednostki administracyjne utworzone przez państwo lub jednostki (instytucje) utworzone przez samorządy terytorialne w celu świadczenia usług publicznych np. wyższe uczelnie, szkoły, instytucje oświatowe i badawcze, instytucje kulturalne (biblioteki, muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury), urzędy pracy, służby ratownicze, policja itp.,
 • organizacje pozarządowe o charakterze non-profit (np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, organizacje turystyczne),
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).


Gdzie szukać informacji?
Wszelkich informacji udziela:
biuro Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu
ul. Sobieskiego 2,
34-400 Nowy Targ
Tel./fax. 018 266 99 81
Tel. 018 266 69 53
e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu